راهي بزن كه آهي...

نه ادیبم بدانید نه شاعر من یک معلم ریاضی هستم که در تمام زندگیم دو افتخار دارم خانواده ام و شغلم!

مرداد 89
1 پست
دی 87
2 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
4 پست
تیر 83
5 پست
خرداد 83
5 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
5 پست
دی 82
7 پست
آذر 82
6 پست
آبان 82
19 پست
مهر 82
2 پست